Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica

Gmina Nidzica dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej, opracowała oraz przyjęła do realizacji Uchwałą nr XI/161/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 13 sierpnia 2015 r. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica” (PGN).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, w którym wskazane zostały przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w obszarze gospodarki niskoemisyjnej, przyczyniające się przede wszystkim do poprawy efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz do zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych (OZE). Działania obejmujące redukcję gazów cieplarnianych, podnoszenie efektywności energetycznej oraz zwiększanie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii mogą być finansowane m.in. z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze środków Unii Europejskiej i pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA. Możliwość pozyskania wsparcia finansowego może być jednak uwarunkowana wprowadzeniem planowanego do realizacji przedsięwzięcia/projektu do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej obowiązującego na obszarze danej gminy.
W związku z powyższym pragniemy poinformować Państwa, że Gmina Nidzica podjęła działania ukierunkowane na aktualizację listy przedsięwzięć/projektów ujętych w PGN. Tym samym zwracamy się do zainteresowanych instytucji, przedsiębiorców oraz mieszkańców gminy Nidzica, zamierzających realizować projekt z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, o zgłaszanie planowanych przedsięwzięć. Przekazane informacje o przedsięwzięciach będą podstawą do aktualizacji PGN oraz zmiany uchwały, którą dokument został przyjęty do realizacji.

Zgłoszenie prosimy przedkładać na podstawie załączonego FORMULARZA PROJEKTU w terminie do 11 maja 2018 r. w formie: pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Nidzicy: 13-100 Nidzica, Plac Wolności 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.draszek@nidzica.pl lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1, pokój nr 1 w poniedziałki w godzinach 8.00- 16.00 i od wtorku do piątku w godzinach 7.30- 15.30.

Wpisanie projektu do PGN będzie również podstawą do wydania przez Gminę Nidzica stosownego potwierdzenia, wymaganego przez instytucje zarządzające środkami pomocowymi w momencie składania wniosku aplikacyjnego na uzyskanie finansowania.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Panem Jarosławem Draszek, pod numerem tel. 89 625 07 46 lub e-mail: j.draszek@nidzica.pl.

 

 

wstecz

baner toplayer