Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Nidzicy obowiązany jest do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Mając powyższe na uwadze zwracam się z prośbą do właścicieli nieruchomości na terenie gminy Nidzica, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej o niezwłoczne wypełnienie zgłoszenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Zgłoszenie można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nidzicy (pok. nr 1) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nidzicy 13-100 Nidzica, ul. Plac Wolności 1.

Wymagany druk dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy (pokój nr 31) oraz na stronie internetowej www.nidzica.pl, w zakładce Gospodarka odpadami.

Osoba do kontaktu:

Jarosław Draszek
Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy
Nidzica, ul. Plac Wolności 1 (pokój nr 31)
tel. (89) 625 07 46; e-mail: j.draszek@nidzica.pl

baner toplayer