Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Informacja o przyjęciu do realizacji zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica”

Informacja o przyjęciu do realizacji zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007 – 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica”

Celem konsultacji, przeprowadzonych w dniach 14.11.2018 r. – 21.11.2018 r. z wykorzystaniem formularza ankiety, było zebranie wniosków, uwag i opinii dotyczących projektu aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica”.

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Działając na podstawie uchwały nr XXIII/242/2008 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, informuję że w dniach 14.11.2018 r. – 21.11.2018 r. na terenie gminy Nidzica zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica”.

Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica

Gmina Nidzica dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej, opracowała oraz przyjęła do realizacji Uchwałą nr XI/161/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 13 sierpnia 2015 r. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica” (PGN).

  • Baner

Informacja o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica"

27.08.2015 r. podczas XII Sesji Rady Miejskiej w Nidzicy podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XI/161/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.

  • Banery

Informacja o przyjęciu do realizacji dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica”

13 sierpnia 2015 r. podczas XI Sesji Rady Miejskiej w Nidzicy podjęto uchwałę o przyjęciu do realizacji dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.

Obwieszczenie o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pn: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica wraz z Prognoza Oddziaływania na Środowisko

Na podstawie art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) udostępnia się do publicznego wglądu projekt dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica”

Celem konsultacji, przeprowadzonych w dniach 20.05.2015 r. – 3.06.2015 r. z wykorzystaniem formularza ankiety, było zebranie wniosków, uwag i opinii dotyczących projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica”.

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Działając na podstawie uchwały nr XXIII/242/2008 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, informuję że w dniach 20.05.2015 r. – 03.06.2015 r. na terenie gminy Nidzica zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica”.

  • Banery

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica (PGN)

Dobiegły końca prace mające na celu sporządzenie dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica” (PGN). Wykonawcą Planu jest firma GREEN WOOD Sp.zo.o. z Warszawy.

  • Bannery

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica

Gmina Nidzica przystąpiła do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Wykonanie i przyjęcie tego planu jest niezbędne do pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej takich jak Regionalny Program Operacyjny, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), a także Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania związane z poprawą jakości powietrza oraz wzrostem efektywności energetycznej w Gminie. Gmina Nidzica jest jednym z kilkuset beneficjentów IX osi priorytetowej POIiŚ z zakresu PGN.

baner toplayer
Informuję, że Kasa Urzędu Miejskiego w Nidzicy od dnia 2 maja 2023 r. czynna jest do godz. 13.00. Burmistrz Nidzicy-Jacek Kosmala