Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

  • Bannery

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica

Gmina Nidzica przystąpiła do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Wykonanie i przyjęcie tego planu jest niezbędne do pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej takich jak Regionalny Program Operacyjny, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), a także Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania związane z poprawą jakości powietrza oraz wzrostem efektywności energetycznej w Gminie. Gmina Nidzica jest jednym z kilkuset beneficjentów IX osi priorytetowej POIiŚ z zakresu PGN.

Jego założeniem jest wyznaczenie kierunków, wskazanie konkretnych zadań wraz z harmonogramem ich realizacji w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej i udziału energii pochodzącej z OZE (odnawialne źródła energii). Oraz poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. Opracowanie będzie obejmować swoim zasięgiem takie obszary jak:

  • transport publiczny i prywatny,
  • budownictwo publiczne,
  • gospodarka przestrzenna,
  • zaopatrzenie w ciepło i energię,
  • gospodarka odpadami.

Sam PGN opiera się na innych opracowaniach dokonanych przez gminę w ostatnim czasie m.in. Strategii Rozwoju Gminy Nidzica na lata 2014-2022. Co więcej by móc opracować rzetelny PGN należy wykonać szczegółową inwentaryzację emisji gazów obejmującą nie tylko obiekty użyteczności publicznej, przemysł, transport i usługi ale także obiekty mieszkalne zarówno gminne jak i prywatne.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej nie może traktowany jako dokument skończony i musi być aktualizowany co najmniej raz w roku. Między innymi dlatego w dniach 10-11.02.2015 zostało przeprowadzone w Gminie szkolenie dla pracowników administracji samorządowej w zakresie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. Zostali oni wdrożeni w proces realizacji planu a także proces jego monitorowania i aktualizacji danych.

W przypadku pytań dotyczących planu prosimy o kontakt na adres mailowy greenwood_j.aleksiejuk@o2.pl.

  • Baner

wstecz

baner toplayer
Plakat na Dni Nidzicy