Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

  • Banery

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica (PGN)

Dobiegły końca prace mające na celu sporządzenie dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica” (PGN). Wykonawcą Planu jest firma GREEN WOOD Sp.zo.o. z Warszawy. Na przygotowanie ww. dokumentu Gmina Nidzica otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej, w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-426/13-00 zawartej dnia 15.12.2014 r.

Zasadniczą częścią opracowania jest plan działań, w którym wskazane zostały przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w obszarze gospodarki niskoemisyjnej, przyczyniające się przede wszystkim do poprawy efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz do zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych (OZE).

Wdrożenie zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wpłynie na poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców gminy poprzez kontynuację rozpoczętych wiele lat temu działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy.

Kolejnym etapem jest przyjęcie do realizacji Planu przez Radę Miejską w Nidzicy. Uchwalenie Planu ma duże znaczenie dla zrównoważonego i ekologicznego rozwoju gminy Nidzica. Jest on podstawą do aplikowania o środki unijne z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014 ‐ 2020 i otwiera drogę do preferencyjnego finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych, pozabudżetowych obejmujących między innymi: termomodernizację budynków publicznych i mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła, instalację OZE, zwiększenie efektywności energetycznej.

 

 

  • Baner

wstecz

baner toplayer