Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Obwieszczenie o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pn: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica wraz z Prognoza Oddziaływania na Środowisko

Na podstawie art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) udostępnia się do publicznego wglądu projekt dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nidzicy http://bip.warmia.mazury.pl/nidzica_gmina_miejsko_-_wiejska/.

Z wyżej wymienionymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica (pokój nr 43) w godzinach od 8:00 do 16:00 w poniedziałki i od 7:30 do 15:30 od wtorku do piątku, w terminie od 29.06.2015 r. do 23.07.2015 r.

Wszelkie uwagi i wnioski można składać do dnia 23 lipca 2015 roku, drogą elektroniczną na adres e-mail: p.kawalko@nidzica.pl lub w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, w Biurze Obsługi Klienta w pok. nr 1, Plac Wolności 1, 13 – 100 Nidzica.

Uwagi i zastrzeżenia będą rozpatrywane, a w przypadkach uzasadnionych uwzględnione.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nidzicy (http://bip.warmia.mazury.pl/nidzica_gmina_miejsko_-_wiejska/) oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy.

wstecz

baner toplayer
Usługi recyklingowe dla rolników