Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Informacja o przyjęciu do realizacji zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica”

Informacja o przyjęciu do realizacji zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007 – 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.

31 stycznia 2019 r. Rada Miejska w Nidzicy podjęła uchwałę Nr VI/68//2019 w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007 – 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, o charakterze długoterminowym, koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów cieplarnianych.

Aktualizacja polega na wprowadzeniu nowych zadań do PGN-u. W toku prac nad aktualizacją dokumentu dokonano uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie, którzy stwierdzili brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica.

Przyjęcie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica” ma istotne znaczenie, otwiera drogę dla aplikowania o środki z funduszy unijnych. Finansowanie obejmować będzie inwestycji z zakresu, m.in.: termomodernizacji budynków publicznych, modernizacji źródeł ciepła, a także zwiększenie efektywności energetycznej.

Zaktualizowany „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica” został zweryfikowany pozytywnie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

 

wstecz

baner toplayer