UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: niedziela, 14.04.2024
Imieniny: Justyny, Waleriana

Pogoda

Banery

 • NOK
 • ZOOiS
 • Biblioteka
 • Baner
 • hala
 • Baner
 • Baner
 • Nida
 • wioska
 • lgd

Wieloletni Rządowy Program Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023

Program przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a wprowadzony został Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023.


Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:
• dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
• uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
• osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym).

Kryterium dochodowe:
Pomoc w zakresie dożywiania dedykowana jest osobom i rodzinom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 
Kryterium dochodowe o którym mowa powyżej wynosi: 792,00 zł dla osoby w rodzinie, 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej.
 W związku z wejściem w życie Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 samorząd dostosował regulacje przepisów na poziomie gminnym, wprowadzając odpowiednie uchwały.


Szczegółowe informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nidzicy osobiście lub pod numerem tel. 089 625 29 14.
Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Pomoc udzielana jest w następującej formie:
a) gorącego posiłku/jedno danie gorące dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych,
b) świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłek celowy),
c) świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Zgodnie z zawartą Umową na realizację Programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2021 roku, Gmina Nidzica uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa.

Wartość dofinansowania:
300.000,00 zł
Całkowity koszt zadania
450.688,00 zł

 • -

Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy wraz z placówkami wychowania przedszkolnego pozyskało 15 700,00 zł w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025". Środki te zostaną przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz na realizację działań promujących czytelnictwo, a także spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

 • -

Poznaj Polskę

Celem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.
Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe).

 

 • -

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na rok 2022

Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 został zaprojektowany na lata 2021–2025 z myślą o wspieraniu organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze promowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, którym zostało udzielone wsparcie finansowe na 2022 rok

 • -

Stopka strony

baner toplayer
fhdfhhfhff