UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: sobota, 21.05.2022
Imieniny: Jana, Kryspina

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzednilistopad 2021Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

Ruszają dotacje na sport

Burmistrz Nidzicy ogłasza nabór wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Nidzica w roku 2021. Wnioski można składać do 9 lutego.
 

 

 

 

 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie projektów z zakresu rozwoju sportu tj.:
1. W 2021 roku na wspieranie rozwoju sportu zabezpieczono kwotę 160.000,00 zł, tj.:
1)      rozwojem piłki nożnej                                         100.000,00 zł
2)      rozwojem koszykówki                                          25.000,00 zł
3)      rozwojem podnoszenia ciężarów                          35.000,00 zł
2. Dotacja celowa Gminy nie może przekroczyć 85% wartości projektu.
 
Zasady przyznawania dotacji:
1.       Dotacja celowa zostanie przyznana po dokonaniu oceny wniosków zgodne z § 12 Uchwały Nr XLIV/613/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu.
2.       Decyzja Burmistrza Nidzicy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
3.       Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4.       Do oferty podpisanej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy należy załączyć:
1)      aktualny statut klubu, bądź inny równoznaczny dokument (jeżeli  przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu) potwierdzający prowadzenie działalności w zakresie sportu,
2)      oświadczenie o braku zobowiązań publiczno - prawnych wobec budżetu państwa,             
3)      kserokopie aktualnie posiadanych ważnych licencji potwierdzonych za zgodność z oryginałem - jeśli zadanie dotyczy występów w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe.
5.       Wszystkie kserokopie złożonych dokumentów powinny być opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem” pieczęcią oraz podpisem osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy. Nie spełnienie tego warunku automatycznie spowoduje nieważność danego dokumentu.
6.       W przypadku, gdy suma dofinansowania złożonych wniosków przekracza wysokość środków  przeznaczonych na realizację zadania, Burmistrz Nidzicy zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania lub nie objęcia wszystkich wnioskodawców.
7.       Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Nidzica a klubem sportowym, któremu przyznano dotację.
8.       Z dotacji celowej mogą być finansowane wydatki w szczególności na:
1)      realizację programów szkolenia sportowego,
2)      zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych,
3)      pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4)      pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5)      sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej - jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub,
6)      kosztów administracyjnych i księgowych obsługi zadania, jednak nie więcej niż 10 % wartości projektu.
9.      Dotacja nie może być przeznaczona na:
1)      wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, członków zarządu klubu,
2)      koszty transferów,
3)      zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
4)      zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.
10.   Realizacja zadań zgłoszonych we wniosku powinna rozpocząć się od dnia złożenia oferty i trwać nie dłużej niż do 15 grudnia 2021 r.
 
Termin i miejsce składania wniosków:
1.       Termin składania wniosków upływa w dniu  09.02.2021 r. o godz. 15.30.
2.       Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nidzicy, pok. nr 1 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, z dopiskiem: „Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu w gminie Nidzica”.
3.       Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
4.       Wnioski złożone po wyznaczonym terminie lub niekompletne pozostają bez rozpatrzenia.
5.       Formularz wniosku jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Nidzicy  w pok. 49 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nidzicy http://bip.nidzica.pl w zakładce; współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 
Więcej informacji na Stronie internetowej Nidzicy www.nidzica.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nidzicy http://bip.nidzica.pl w zakładce; współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
plakat