UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: wtorek, 28.09.2021
Imieniny: Marka, Wacława

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzedniwrzesień 2021Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 r. PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 r. PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I PODMIOTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE.


Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

1. Konkursem objęte są zadania z zakresu:
1) Ochrony i promocji zdrowia – dotacja w formie wsparcia zadania
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100). Kwota wnioskowanej dotacji na realizację jednego zadania nie może przekroczyć 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100), wymagany wkład własny minimum 10 % kosztów całkowitych zadania (wkład finansowy, rzeczowy, osobowy);
2) Polityki społecznej – dotacja w formie wsparcia zadania
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100). Kwota wnioskowanej dotacji na realizację jednego zadania nie może przekroczyć 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100) wymagany wkład własny minimum 10 % kosztów całkowitych zadania (wkład finansowy, rzeczowy, osobowy);
3) Kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego – dotacja w formie wsparcia zadania
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych, 00/100). Kwota wnioskowanej dotacji na realizacje jednego zadania nie może przekroczyć 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych, 00/100) wymagany wkład własny minimum 10 % kosztów całkowitych zadania (wkład finansowy, rzeczowy, osobowy).
2. Termin realizacji zadania publicznego: od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2020 r.
3. Jeden oferent może złożyć w konkursie nie więcej niż 2 oferty.
4. Na realizację zadań wybranych w drodze konkursu przeznaczone zostaną środki w kwocie ogółem 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).

Terminy składania ofert
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Nidzicy (pokój nr 1) lub przesyłką pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Nidzicy Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica w terminie minimum 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nidzica, na stronie internetowej Gminy Nidzica, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, tj. do dnia 06.03.2020r.
2. Oferty, które zostaną złożone po terminie określonym w ust.1 nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nidzicy, również w przypadku przesyłek pocztowych).
3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres oferenta (lub wyraźną pieczęć firmową) z zaznaczeniem, na które zadanie składana jest oferta (np. „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „………….…..” – wpisać odpowiedni zakres).
4. W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.
5. Formularz oferty można:
1) otrzymać w Urzędzie Miejskim w Nidzicy (w Wydziale Pozyskiwania Środków Pomocowych,
Rozwoju i Komunikacji Społecznej) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nidzicy;
2) pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nidzica:
https://bip.nidzica.pl/155/Otwarte_konkursy_ofert/
6. Przed złożeniem oferty inspektor ds. rozliczania środków zewnętrznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi może udzielać stosownych wyjaśnień na pytania oferenta, dotyczące konkursu oraz wymogów formalnych (w Wydziale Pozyskiwania Środków Pomocowych, Rozwoju i Komunikacji Społecznej, nr telefonu: 89 625 07 63) w godzinach pracy urzędu (poniedziałek: godz. 8.00-16.00, wtorek- piątek: 7.30-15.30).

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nidzicy http://bip.nidzica.pl w zakładce; współpraca z organizacjami pozarządowymi.


WIĘCEJ

 

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
dgfgffg