UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: poniedziałek, 27.09.2021
Imieniny: Wincentego, Damiana

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzedniwrzesień 2021Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                      Nidzica, 14.01.2019 r.

 PŚPRKS.524.1.2019
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT SKŁADANYCH W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE:
POMOCY SPOŁECZNEJ ZABEZPIECZENIE MIEJSC W SCHRONISKACH DLA BEZDOMNYCH W 2019 ROKU
Burmistrz Nidzicy na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.) zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwanych dalej kandydatami, do bazy kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej zabezpieczenie miejsc w schroniskach dla bezdomnych w 2019 roku.
I.    INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie członków komisji konkursowej, spośród kandydatów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.).
2. Każdej z organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy przysługuje zgłoszenie tylko jednego kandydata.
3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji ich członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
4. Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład komisji konkursowej.
5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Burmistrz Nidzicy w drodze Zarządzenia.
 
II.    WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

 1. Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:
a) posiadają obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,
b) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o i wolontariacie  (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.), biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku, ogłaszanych przez Burmistrza Nidzicy,
c)nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),
d) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000),
e) posiadają doświadczenie w zakresie działania na rzecz organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie  (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.).
 
III.    ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ:

 1. Zadaniami komisji konkursowej jest:
a) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
b) proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
c) rekomendowania zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Nidzicy,
d) opracowanie protokołu z posiedzenia komisji konkursowej wraz z załącznikami
 
IV.    MIEJSCE I TERMIN ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW:

 1. Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu: osobiście w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 1) w Urzędzie Miejskim w Nidzicy lub przesyłką pocztową na adres Urzędu Miejskiego (Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej w zakresie: pomocy społecznej zabezpieczenie miejsc w schroniskach dla bezdomnych w 2019 roku” do dnia 18 stycznia 2019 r. O terminowości złożenia dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nidzicy.
2. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia:
a) niekompletne,
b) złożone w innej formie niż wskazana w pkt. 1.
3. Spośród złożonych zgłoszeń Burmistrz Nidzicy dokona wyboru członków komisji konkursowej. Wybrane osoby zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie.
 
V.    DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Dodatkowych informacji w sprawie naboru członków komisji konkursowej udziela Wydział Pozyskiwania Środków Pomocnych, Rozwoju i Komunikacji Społecznej
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy Plac Wolności 1, tel. (89 625 07 63), pokój 49.

 

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
adsdasdaasdasdasd