UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: wtorek, 28.09.2021
Imieniny: Marka, Wacława

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzedniwrzesień 2021Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Nidzica, 20.12.2017 r.

 

 

PKS.524.1.2017

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT SKŁADANYCH W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE: PROMOCJI GMINY, OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, POLITYKI SPOŁECZNEJ, KULTURY, SZTUKI ORAZ OCHRONY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

W 2018 ROKU

 

 

 

Burmistrz Nidzicy na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817) zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwanych dalej kandydatami, do bazy kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: promocji gminy, ochrony i promocji zdrowia, polityki społecznej, kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego, dowożenie uczniów do szkół w roku 2018.

 

I. INFORMACJE OGÓLNE:

 

1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie członków komisji konkursowej, spośród kandydatów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).

2. Każdej z organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy przysługuje zgłoszenie tylko jednego kandydata.

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji ich członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

4. Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład komisji konkursowej.

5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Burmistrz Nidzicy w drodze Zarządzenia.

 

II. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

 

1. Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

a) posiadają obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,

b) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), biorących udział w konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku, ogłaszanych przez Burmistrza Nidzicy,

c)nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

d) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 677),

e) posiadają doświadczenie w zakresie działania na rzecz organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).

 

III. ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ:

 

1. Zadaniami komisji konkursowej jest:

a) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,

b) proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,

c) rekomendowania zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Nidzicy,

d) opracowanie protokołu z posiedzenia komisji konkursowej wraz z załącznikami

 

IV. MIEJSCE I TERMIN ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW:

 

1. Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu: osobiście w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 1) w Urzędzie Miejskim w Nidzicy lub przesyłką pocztową na adres Urzędu Miejskiego (Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej” do dnia 8 stycznia 2018 r. O terminowości złożenia dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nidzicy.

2. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia:

a) niekompletne,

b) złożone w innej formie niż wskazana w pkt. 1.

3. Spośród złożonych zgłoszeń Burmistrz Nidzicy dokona wyboru członków komisji konkursowej. Wybrane osoby zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie.

 

V. DODATKOWE INFORMACJE:

 

1. Dodatkowych informacji w sprawie naboru członków komisji konkursowej udziela Inspektor ds. rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy Plac Wolności 1, tel. (89 625 07 69).

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
adsdasdaasdasdasd