UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: sobota, 9.12.2023
Imieniny: Wiesława, Leokadii

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzednigrudzień 2023Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

BURMISTRZ NIDZICY ogłasza nabór wniosków na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Nidzica w roku 2023.

Działając na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1599 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/613/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. Poz. 5058 z dnia 12 grudnia 2017 r.)

§ 1. Ustala się cel publiczny dla Gminy Nidzica, który realizowany będzie poprzez:
1.    poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,
2.    osiągnięcie wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
3.    poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia,
4.    promocję sportu i aktywnego stylu życia,
5.    upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
6.    pobudzanie inicjatyw społecznych w zakresie organizacji imprez sportowych.

§ 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie projektów z zakresu rozwoju sportu:
1. W 2023 roku na wspieranie rozwoju sportu zabezpieczono łączną kwotę 242 000,00 zł w zakresach:
1) rozwoju piłki nożnej;
2) rozwoju koszykówki;
3) rozwoju podnoszenia ciężarów;
4) rozwoju kolarstwa.
2. Dotacja celowa Gminy nie może przekroczyć 85% wartości projektu.

§ 3. Zasady przyznawania dotacji:
1. Dotacja celowa zostanie przyznana po dokonaniu oceny wniosków zgodne z § 12 Uchwały Nr XLIV/613/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu.
2. Decyzja Burmistrza Nidzicy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnego wniosku stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
4. Do wniosku podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy należy załączyć:
1) aktualny statut klubu, bądź inny równoznaczny dokument (jeżeli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu) potwierdzający prowadzenie działalności w zakresie sportu,
2) oświadczenie o braku zobowiązań publiczno - prawnych wobec budżetu państwa,
3) kserokopie aktualnie posiadanych ważnych licencji potwierdzonych za zgodność z oryginałem, umożliwiających klubowi uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez dany związek sportowy.
5. Wszystkie kserokopie złożonych dokumentów powinny być opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem” pieczęcią oraz podpisem osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy. Nie spełnienie tego warunku automatycznie spowoduje nieważność danego dokumentu.
6. W przypadku, gdy suma dofinansowania złożonych wniosków przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, Burmistrz Nidzicy zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania lub nie objęcia wszystkich wnioskodawców.
7. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Nidzica a klubem sportowym, któremu przyznano dotację.
8. Z dotacji celowej mogą być finansowane wydatki w szczególności na:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych, 
6) wynagrodzenia kadry szkoleniowej - jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub, w przypadku gdy kadra szkoleniowa składa się z jednego trenera - nie więcej niż 15% wartości finansowej projektu. Jeżeli kadra szkoleniowa składa się z więcej niż jednego trenera - nie więcej niż 30 % wartości finansowej projektu,
7) kosztów administracyjnych i księgowych obsługi zadania, jednak nie więcej niż 15 % wartości finansowej projektu.
9. Dotacja nie może być przeznaczona na:
1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, członków zarządu klubu,
2) koszty transferów,
3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
4) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.
10. Realizacja zadań zgłoszonych we wniosku powinna rozpocząć się od dnia złożenia oferty i trwać nie dłużej niż do 15 grudnia 2023 r.

§ 4. Termin i miejsce składania wniosków:
1.    Termin składania wniosków upływa w dniu 23 stycznia 2023 r. o godz. 16.00.
2.    Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nidzicy, pok. nr 1 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, z dopiskiem: „Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu w gminie Nidzica”. 
3.    Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
4.    Wnioski złożone po wyznaczonym terminie lub niekompletne pozostają bez rozpatrzenia.
5.    Formularz wniosku jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Nidzicy  w pok. 49 oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nidzicy http://bip.nidzica.pl 
w zakładce; współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

Więcej informacji na Stronie internetowej Nidzicy www.nidzica.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nidzicy http://bip.nidzica.pl w zakładce; współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

Stopka strony

baner toplayer
hjk