UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: niedziela, 4.06.2023
Imieniny: Franciszka, Karola

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzedniczerwiec 2023Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

 • NOK
 • ZOOiS
 • Biblioteka
 • Baner
 • hala
 • Baner
 • Baner
 • Nida
 • wioska
 • lgd
 • -

Rewitalizacja centrum miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy

Gmina Nidzica realizuje projekt pn. „Rewitalizacja centrum miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy”  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 • -

Gmina Nidzica w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant do 80 tysięcy złotych na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli gminnych szkół.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Laptopy wysokiej jakości umożliwią dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych. Natomiast nauczycielom umożliwią prowadzenie lekcji zdalnych dla swoich wychowanków.
 • -

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno- zad. 1

Celem operacji jest zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich, ochrona środowiska naturalnego, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi poprzez budowę ok. 6,9 km kanalizacji sanitarnej i ok. 3,6 km wodociągowej w miejscowościach Napiwoda, Orłowo, Likusy, Jabłonka, gmina Nidzica.

 • -

”Zdalna Szkoła+” w Gminie Nidzica

Projekt ”Zdalna Szkoła+” w Gminie Nidzica jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, w związku  występującym  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zagrożeniem epidemicznym spowodowanym  Covid - 19. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe zasady  prowadzenia zajęć edukacyjnych.

 • -

Zakup mobilnego systemu pomiarowego gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza (dron antysmogowy)

Gmina Nidzica w ramach projektu pn. „Zakup mobilnego systemu pomiarowego gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza (dron antysmogowy)” zakupiła dron z czujnikiem pomiaru jakości powietrza. Przeszkolony pracownik Urzędu Miejskiego w Nidzicy będzie miał możliwość wstępnej kontroli paleniska, w którym podejrzewa się spalanie niebezpiecznych dla zdrowia odpadów.
 • -

Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Nidzica

Gmina Nidzica uzyskała grant w wysokości 67 200,00 zł  (100 % dofinansowania) na realizację projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Nidzica”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

 • -

Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastruktura techniczną

Operacja typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, pn. "Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastruktura techniczną".

 • -

Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy

Gmina Nidzica realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy”. Celem projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności gminy.

 • -

Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku

Gmina Nidzica realizuje projekt pn. „Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 • -

Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad Jeziorkiem

Gmina Nidzica realizuje projekt pn„ Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad Jeziorkiem”. „dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 • -

Rewitalizacja centrum miasta Nidzica

Gmina Nidzica realizuje projekt pn. „Rewitalizacja centrum miasta Nidzica”  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 • -

Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy

Gmina Nidzica realizuje projekt pn. "Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy " dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 • -

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łynie

Gmina Nidzica realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łynie”

 • -

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nidzica na rok 2019-2020

Gmina Nidzica realizuje projekt pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nidzica (rok 2019-2020). Cel główny: zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Przedmiotem projektu jest zabezpieczenie i unieszkodliwienie azbestu z 47 nieruchomości na terenie Gminy Nidzica, o łącznej wadze 94,879 [MG/a] Wysokość dofinansowania: 44 085,30

 • -

Przebudowa drogi wewnętrznej Radomin - droga woj. 545 na publiczną drogę gminną klasy D w obrębie geodezyjnym Radomin i Napiwoda wraz z przebudową skrzyżowania z drogą woj nr 545 - etap I

Po przebudowie droga będzie posiadać kategorię ruchu KR-2, jezdnię o szerokości od 5,0 m.  o nawierzchni z betonu asfaltowego gr 4 cm (warstwa ścieralna), podbudowa z betonu asfaltowego gr. 8 cm i podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 20 cm. Projekt przewiduje odwodnienie powierzchniowo za pośrednictwem projektowanych rowów przydrożnych i do istniejących rowów oraz oznakowanie pionowe.

 • -

Przebudowa drogi gminnej w Wietrzychowie

Przebudowa drogi gminnej w Wietrzychowie o dł. 334,0 mb (zaliczonej do kategorii dróg gminnych po dokonaniu zgłoszenia przebudowy drogi wew. W Wietrzychowie w dniu 06.02.2018r.) – droga posiada obecnie od km +000,00 do km 0+0,060,00 jezdnię o nawierzchni bitumicznej  o szer. 5,5 m. do 6,0 m, a na pozostałej części – nawierzchnię żwirową o zmiennej szerokości od 4 do 5 m, lewostronny chodnik z kostki betonowej o gr. 8 cm. na części pobocza gruntowego. Droga jest oświetlona. Brak odwodnienia drogi powoduje konieczność jej ciągłej naprawy (wyrównania kolein i uzupełnienia kruszywem, wałowania).

 • -

Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem

Planowany cel: Na obszarze podjętym projektem znajdują się duże obiekty handlowo – usługowe (m.in. prężnie rozwijająca się firma związana z rynkiem energetycznym, która wybudowała jedyny w mieście nowoczesny budynek handlowo-usługowy z największym centrum konferencyjnym w mieście Nidzica, supermarkety, hurtownie budowlane).

 • -

Przebudowa ul. Kościelnej i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Planowany cel: Realizacja projektu przyczyni się do polepszenia stanu infrastruktury drogowej i usprawnienia gminnego układu komunikacyjnego. Bezpośrednim efektem inwestycji będzie poprawa bezpieczeństwa, gdyż drogi znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego Kościoła w centrum miasta i stacji opieki Caritas.

 • -

Przebudowa ul. Karola Barke w Nidzicy

Planowany cel: Realizacja zadania wpłynie nie tylko na poprawę bezpieczeństwa pieszych, usprawni również dojazd służb ratowniczych. Realizacja inwestycji jest kluczowa do prawidłowego funkcjonowania przewozów regularnych specjalnych (dowóz dzieci do szkoły) oraz stworzenia sytuacji bezpiecznego i sprawnego dostępu do instytucji publicznych (szkoły) i podmiotów gospodarczych świadczących usługi dla mieszkańców. 

 • -

Budowa drogi od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej i Leśnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod-kan w tej drodze – etap I

Planowany cel: Droga gminna jest nie tylko istotnym elementem istniejącego układu komunikacyjnego miasta w tym rejonie, ale stanowi również integralną część łączących się ze sobą ciągów komunikacyjnych dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Budowa drogi stworzy sytuację bezpiecznego i sprawnego dostęp[u do zakładów pracy zlokalizowanych w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

 • -

Rozwój infrastruktury sportowej w Nidzicy

Zadanie pod nazwą: „Rozwój infrastruktury sportowej w Nidzicy” zostało zrealizowane w ramach przyznanej pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego w konkursie „Małe Granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko- mazurskim w 2021 r.”

 • -

„Rybacka przystań” miejsce spotkań, wypoczynku i rekreacji mieszkańców Wikna

Zadanie pod nazwą: „Rybacka przystań” miejsce spotkań, wypoczynku i rekreacji mieszkańców Wikna realizowanego w ramach konkursu „Małe  Granty Sołeckie” Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego w 2021 roku na podstawie umowy. Opłacono ze środków pomocy finansowej pochodzących z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego w kwocie 15 000,00 zł. 

 • -

„Wykonanie wiaty rekreacyjno – turystycznej ze stojakami rowerowymi oraz zagospodarowania terenu zielonego”

Zadanie pod nazwą: „Wykonanie wiaty rekreacyjno – turystycznej ze stojakami rowerowymi oraz zagospodarowania terenu zielonego” realizowanego w ramach konkursu „Małe  Granty Sołeckie” Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego w 2021 roku na podstawie umowy. Opłacono ze środków pomocy finansowej pochodzących z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego w kwocie 15 000,00 zł. 

 • -

„Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe”

Inwestycja polega na zamontowaniu, na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w Nidzicy, separatorów substancji ropopochodnych (koalescencyjnych, stalowych z 10 krotnym „bypassem” oraz na wprowadzeniu do rowu melioracyjnego brakującego wylotu. Inwestycja spowoduje, że odprowadzana woda zostanie oczyszczona z substancji obecnie zagrażających środowisku. 

 • -

Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową chodników o wzmocnionej podbudowie w miejscowości Orłowo, Gmina Nidzica

Zaplanowana inwestycja zlokalizowana jest w popegeerowskiej miejscowości Orłowo, w której infrastruktura drogowa to przebiegająca przez miejscowość drogi: powiatowa nr 1246N relacji Leszcz-Jankowice, Rączki-Moczysko o nawierzchni asfaltowej i droga gminna nr 190018N o nawierzchni .żwirowo kamiennej oraz drogi wewnętrzne. Przedmiotem wniosku jest droga wewnętrzna zlokalizowana przy budynkach, w których mieszkają byli pracownicy Państwowego Gospodarstwa Rolnego. 

 • -

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kanigowie

Inwestycja pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kanigowie” ma na celu stworzenie warunków technicznych do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w Kanigowie, miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej. Inwestycja przeciwdziałać będzie wystąpieniu katastrofy ekologicznej na terenie Gminy Nidzica oraz bezpośrednio wpłynie  na podniesienie jakości życia mieszkańców wsi.

 • -

„Rozwój niekomercyjnej, rekreacyjnej infrastruktury w Nidzicy”

Zadanie będzie polegało na dostawie i montażu lamp solarnych LED, zakupie zabawki dmuchanej oraz dostawie ławek parkowych Koszt dofinansowania 56 000,00 zł

Stopka strony

baner toplayer
fggfssgg