UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: poniedziałek, 19.11.2018
Imieniny: Seweryna, Elżbiety

Pogoda

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych

Ogłaszający Konkurs w imieniu gminy Nidzica Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy z siedzibą w Nidzicy 13-100, ul. Kolejowa 5.
 
 
I. PODSTAWA PRAWNA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 tj. z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych – organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – realizujące zadania statutowe na terenie Gminy Nidzica, w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Nidzica w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji sieci miast Cittaslow. Nabór partnera jest prowadzony w celu ubiegania się o dofinansowanie w konkursie, którego ogłoszenie jest zgodne z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na rok 2018 „Oś Priorytetowa 11 włączenie społeczne, Działanie 11.2. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie  11.2.3 Ustawienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe”.
Realizatorem projektu – partnerem wiodącym projektu, jest w imieniu gminy Nidzica Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy z siedzibą w Nidzicy 13-100,
ul. Kolejowa 5.
Tytuł projektu zgodnie z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nidzica – „Organizacja warsztatów i działań edukacyjnych, zawodowych, społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu rewitalizowanego”.

 

Szczegóły TUTAJ

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
inf o konsultacjACH