UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: czwartek, 15.11.2018
Imieniny: Alberta, Artura

Pogoda

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

REGULAMIN
FUNKCJONOWANIA STOISK PODCZAS IMPREZY
„DNI NIDZICY 2018” W DNIU 08.07.2018R.

 

I.    ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy „Dni Nidzicy 2018” w Nidzicy w dniu 08 lipca 2018 r. jest Urząd Miejski w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Plac Wolności 1.


II.    WARUNKI UCZESTNICTWA  I  ORGANIZACJA STOISK

1.    Teren imprezy obejmuje obszar wydzielony przez Organizatora na terenie Placu Wolności w Nidzicy.
2.    W czasie imprezy prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, promocyjnej, usługowej możliwe jest tylko za zgodą Organizatora.
3.    Warunkiem uzyskania zgody Organizatora na prowadzenie w miejscu i czasie trwania imprezy działalności wymienionej w pkt. 2 jest zgłoszenie się do Organizatora
w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Nidzicy 13-10 Nidzica ul. Plac Wolności 1  lub  e-mail: r.zbikowska@nidzica.pl lub telefonicznie pod numerem 89 625 07 63, do dnia 04.07.2018r.
4.    Zgłoszenie powinno zawierać:
    nazwa firmy lub imię i nazwisko sprzedawcy,
    adres wystawcy, nr telefonu kontaktowego,
    asortyment,
    określenie potrzebnej rzeczywistej powierzchni na stoisko.
5.    Zgoda zostanie wysłana na adres poczty e-mail bądź telefonicznie.
6.    Ze względu na ograniczoną powierzchnię pod działalność handlową, usługową czy promocyjną Organizator wybierze podmioty w drodze indywidualnych rozmów zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
7.    Podmioty lub osoby, które otrzymają zgodę Organizatora na prowadzenie działalności wymienionej w pkt 2, będą mogły ją prowadzić w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.
8.    Podmioty lub osoby nie posiadające zgody Organizatora nie będą wpuszczane na teren imprezy.
9.    Handlujący posiadający zgodę Organizatora nie uiszczają opłat za przydzieloną
i zajmowaną powierzchnię stoiska.
10.    Organizator pod rygorem usunięcia z miejsc imprezy zabrania:
    Samowolnego powiększania określonej wcześniej i przydzielonej powierzchni stoiska,
    Wystawiania towaru i reklam poza obręb przydzielonego stanowiska.
11.    Wystawcy zobowiązani są do rozstawienia stoiska w sposób nie zagrażający życiu
 i zdrowiu uczestników imprezy.

 


III.     DODATKOWE WARUNKI UCZESTNICTWA STOISK Z ŻYWNOŚCIĄ

1.    Podmioty prowadzące działalność w zakresie wprowadzania żywności do obrotu lub produkcji żywności w obiektach lub urządzeniach ruchomych lub tymczasowych, takich jak: stoiska gastronomiczne, namioty, stragany, ruchome punkty sprzedaży muszą posiadać decyzję zatwierdzającą tego rodzaju działalność, wydaną przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, decyzja musi być okazywana do wglądu przedstawicielom Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy w trakcie czynności kontrolnych.
2.    Osoba pracująca w styczności z żywnością powinna posiadać określone przepisami
o chorobach zakaźnych i zakażeniach, orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Kopie orzeczenia lekarskiego muszą znajdować się w miejscu wykonywania pracy przez osobę, której dotyczy orzeczenie. Orzeczenie musi być okazywane do wglądu przedstawicielom Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy w trakcie czynności kontrolnych.
3.    Osoba pracująca w styczności z żywnością powinna nosić białą lub w jasnych kolorach, czystą nieuszkodzoną odzież roboczą, zastępującą lub całkowicie zakrywającą ich odzież osobistą oraz odpowiednie nakrycie głowy.
4.    W obiektach lub urządzeniach ruchomych lub tymczasowych nie dozwolone jest prowadzenie obróbki wstępnej surowców, w szczególności mycia, czyszczenia, dezynfekcji, krojenia i rozdrabniania mięsa, warzyw, owoców, ryb i jaj.
5.    Dopuszcza się stosowanie surówek i sałatek warzywnych wyprodukowanych
w innych zakładach, zatwierdzonych przez państwową inspekcję sanitarną.
W przypadku stosowania surówek i sałatek warzywnych bez opakowań jednostkowych producenta, należy posiadać decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego zatwierdzającą zakład produkujący w/w żywność oraz właściwy dokument zakupu tej żywności.
6.    Łatwo psujące się środki spożywcze muszą być przechowywane we właściwej, kontrolowanej na bieżąco temperaturze, z zachowaniem ciągłości łańcucha chłodniczego.
7.    Handlujący zobowiązani są do prowadzenia swojej działalności w sposób nie zakłócający spokoju innych wystawców.
8.    Wystawcy zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku wokół swojego stanowiska w trakcie imprezy jak i uprzątnięcie zajmowanego stanowiska po zakończeniu imprezy.


IV.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    W czasie trwania imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży wyrobów, które zagrażają uczestnikom imprezy, oraz wyrobów w opakowaniach szklanych.
2.    Organizator nie zapewnia dostępu do źródła zasilania energii elektrycznej i wody bieżącej.
3.    Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą bądź wynikłych
z przyczyn losowych i zjawisk atmosferycznych.


 Nidzica dnia 14.06.2018 r.      

 

Stopka strony

baner toplayer
Kasa