UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: poniedziałek, 19.04.2021
Imieniny: Leona, Adolfa

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzednikwiecień 2021Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

 • NOK
 • ZOOiS
 • Biblioteka
 • Baner
 • hala
 • Baner
 • Baner
 • Nida
 • wioska
 • lgd

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
promocji gminy, ochrony i promocji zdrowia, polityki społecznej, bezdomności zwierząt, kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku


 


 


 

Burmistrz Nidzicy na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r. Poz. 239) zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwanych dalej kandydatami, do bazy kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: promocji gminy, ochrony i promocji zdrowia, polityki społecznej, bezdomności zwierząt, kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie członków komisji konkursowej, spośród kandydatów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239).

2. Każdej z organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy przysługuje zgłoszenie tylko jednego kandydata.

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji ich członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

4. Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład komisji konkursowej.

5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Burmistrz Nidzicy w drodze zarządzenia.

II. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

1. Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

posiadają obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,

nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239), biorących udział w konkursach na realizację zadań publicznych w 2016 r. ogłaszanych przez Burmistrza Nidzicy,

nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23.),

wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135),

posiadają doświadczenie w zakresie działania na rzecz organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239).

III. ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ:

1. Zadaniami komisji konkursowej jest:

ocena formalna i merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych
w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia
o konkursie,

proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,

rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Nidzicy,

opracowanie protokołu z posiedzenia komisji konkursowej wraz z załącznikami

IV. MIEJSCE I TERMIN ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW:

1. Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu: osobiście w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 1) w Urzędzie Miejskim w Nidzicy lub przesyłką pocztową na adres Urzędu Miejskiego (Plac Wolności 1, 13 -100 Nidzica ), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej”, do dnia 27 czerwca 2016 r. O terminowości złożenia dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nidzicy.

2. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia:

niekompletne,

złożone w innej formie niż wskazana w pkt. 1.

3. Spośród złożonych zgłoszeń Burmistrz Nidzicy dokona wyboru członków komisji konkursowej. Wybrane osoby zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie, najpóźniej do dnia 5 lipca 2016 r.

V. DODATKOWE INFORMACJE:

1. Dodatkowych informacji w sprawie naboru członków komisji konkursowej udziela podinspektor ds. rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy (pok. 49), ul. Plac Wolności 1, tel. (89) 625 07 63.


 


 

 • autor: Ewa Wadecka

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
ssss