UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: wtorek, 7.07.2020
Imieniny: Benedykta, Cyryla

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzednilipiec 2020Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

 • NOK
 • ZOOiS
 • Biblioteka
 • Baner
 • hala
 • Baner
 • Baner
 • Nida
 • wioska
 • lgd

500 złotych na dziecko ruszy już od kwietnia

Od 1 kwietnia 2016 roku będzie przyznawane nowe świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”. Komu przysługuje, jakie jest kryterium dochodowe i czy nidzicki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest przygotowany do wypłaty 500 złotych miesięcznie na każde dziecko?

 

 

 

Świadczenia wychowawcze podobnie jak inne świadczenia i zasiłki rodzinne, wypłacane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nidzicy.

Na poprzedniej XIX sesji Rady Miejskiej w Nidzicy został poddany pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zmian w zapisach statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy. Zmiana polegała na dopisaniu do zadań ośrodka, zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, czyli zadania 500+. Uchwała została jednomyślnie przegłosowana przez radnych. W związku z przyjęciem przez ośrodek nowego zadania niezbędne jest zatrudnienie nowych pracowników do realizacji wyżej opisanego działania, którzy zostaną wyłonieni w ramach konkursu. Nowi pracownicy przejdą szereg szkoleń mających na celu płynną i sprawną obsługę interesantów.

Dyrektor jednostki Danuta Kamińska uczestniczyła w konsultacjach społecznych, które odbyły się w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, w sprawie „Programu 500+” z udziałem Elżbiety Bojanowskiej, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i  Artura Chojeckiego, wojewody warmińsko-mazurskiego. W spotkaniu uczestniczyli również posłowie, przedstawiciele samorządów oraz instytucji z całego województwa.

- Szacunkowa, planowana kwota jaką otrzyma MOPS na udzielenie świadczenia wychowawczego w roku bieżącym wynosi 9 milionów 945 tysięcy złotych – informuje Danuta Kamińska. - Do tej pory ośrodek otrzymał środki na wydatki bieżące związane z doposażeniem stanowiska pracy takie jak zakup licencji, oprogramowania, artykułów biurowych itd.

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice po równo dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym sprawują opiekę ( opieka naprzemienna).

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego Wnioski na kolejne okresy będą przyjmowane już od 1 sierpnia danego roku. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.

W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że w przypadku komplenego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc do końca tego miesiąca.

Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016, gmina będzie miała do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego. Oczywiście rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia będzie mogła nastąpić wcześniej.

Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców lub opiekunów, czyli przelewem na konto lub w gotówce.

 

JAKIE DOKUEMNTY DO WNIOSKU

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza odpowiednio:

1) oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny (dochody nieopodatkowane i oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego - wzór oświadczeń w tych sprawach określa Załącznik nr 2 i Za- łącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze);

2)oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:

a) wysokości dochodu,

b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,

c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

(ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa – oświadczenie w tej sprawie określa Załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze)

3)w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu - dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Ważne: Wyżej wymienionych dokumentów nie załącza osoba, która nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (patrz art. 13 ust. 17 ustawy).

Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie o tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

c)orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

d)inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Wszelkie informacje dotyczące programu Rodzina 500 + znajdą Państwo na stronie internetowej www.mpips.gov.pl w zakładce „Rodzina 500+”

 

 • autor: Paulina Adamowicz/Głos Nidzicki

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
adsdasdaasdasdasd